Vad gör kommunens miljöinspektör?

En miljöinspektör är en person som arbetar för att samhället ska vara hållbart både för människor och miljö. Det sker för kommunens räkning och bland annat utförs kontroller för att se så att olika miljökrav uppfylls hos de verksamheter som inspekteras.

En miljöinspektörs område

Det finns en del inspektörer som har ansvar för såväl miljöskydd som hälsoskydd och livsmedelskontroll, men det är också möjligt att ha bara ett av områdena som sin specialitet. En miljöinspektör är då den som har ansvar för att se till att miljöskyddet efterlevs. Det finns olika förordningar och lagar som rör miljön och som olika verksamheter måste följa. Några av de viktigaste lagarna på det här området är strålskyddslagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. När inspektioner görs kan det handla om att besöka verkstäder, industrier, lantbruk, butiker, restauranger eller andra verksamheter. Där går man igenom de olika kraven och hur väl de följs. Finns det något att anmärka på får verksamheten normalt en anmärkning och ett extra besök när de ska ha tagit hand om sina brister. Är bristerna väldigt stora, om inget görs för att åtgärda bristerna efter att de fått en anmärkning eller om det finns annat som gör att verksamheten kan klassas som ohållbar finns det möjlighet att förbjuda den.

Vad är det som ska kontrolleras?

Eftersom det är vitt skilda verksamheter som inspekteras kan det också vara väldigt olika saker som kontrolleras. Vid en biltvätt är det viktigt att ingen olja eller andra farliga ämnen läcker ut så att grundvattnet kan förorenas eller miljön kan påverkas negativt på annat sätt. I en skola eller förskola kan bullernivåerna vara det centrala vid en inspektion och på många arbetsplatser kan friskluft ha stor betydelse under inspektionen, där giltig OVK-besiktning finns. Inspektionerna anpassas efter den verksamhet som besöks och vilka regelverk som gäller och kan tillämpas på just den verksamheten.

Hur arbetar en miljöinspektör?

En ganska stor del av arbetet innebär att träffa olika människor. Det kan vara på inspektioner där du möter representanter för företagsledningen och anställda, men också i samarbete med tjänstemän inom kommunen och i kontakten med statliga förvaltningar. Det kan också ske möten med representanter för olika organisationer och företag till exempel för planering, utbildning eller annat förebyggande arbete. Arbetet kan skilja sig åt och ibland kan arbetsuppgifter utföras på egen hand, ibland är det snarare arbetslag eller grupper som arbetar tillsammans med ett större projekt. Även om mycket av arbetet är socialt och innebär kontakt med människor är det också mycket dokumentation där till exempel rapporter ska skrivas, ärenden ska registreras och så vidare.

Vad är målet?

Målet är att upprätta ett samhälle som fungerar bra och där både människor och natur tas om hand och kan må bra. Förstör vi vår miljö förstör vi också våra förutsättningar till ett bra liv eftersom vi inte klarar oss utan miljön. Många saker som påverkar naturen negativt har också en direkt negativ inverkan på människor, som till exempel avgaser, utsläpp i vattnet som vi kan få i oss genom mat eller dricksvatten och andra föroreningar. I en miljöinspektörs uppgift finns också ansvar för att utföra förebyggande arbete. Dels kan det handla om väldigt konkreta saker som att planera hur vägar ska dras för att naturområden samtidigt ska kunna skyddas på bästa sätt och dels kan det handla om att öka medvetenheten om miljöns betydelse och vilka skyldigheter företagare och andra verksamheter har. En miljöinspektör kan också ge råd när det rör sig om större projekt och hur de kommer kunna påverka människors hälsa eller miljön.

Vad krävs det för utbildning?

Det allra viktigaste om du vill bli miljöinspektör är att du är intresserad av miljö- och hälsofrågor, eftersom det är vad arbetet handlar om. För att kunna arbeta som miljöinspektör behöver du för det mesta ha körkort eftersom du behöver ta dig mellan olika verksamheter, och du måste ha en akademisk utbildning. Det finns ingen särskild yrkesutbildning för miljöinspektörer, men lämpliga ämnen att läsa kan vara till exempel miljövård, biologi, farmakologi och kemi. En möjlig utbildning är att läsa ett kandidatprogram i miljövetenskap på universitet eller högskola. Då rör det sig om tre års studier på heltid. Det är arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som kan anses vara tillräckligt och eftersom du som miljöinspektör blir en myndighetsperson är det viktigt att du har kunskaper om lagar, regler och juridik som rör miljö och hälsa.